על קידום הוראה מפתחת חשיבה

האם קיים בהוראה קושי מהותי המעכב פיתוח חשיבה?
בצד מחקרים רבים המראים כי אפשר וחשוב לכונן הוראה המפתחת חשיבה בקרב כלל התלמידים, מצביעים מחקרים אחרים, על קושי שיש בשילוב בין מטרות הקשורות להקניית ידע בנושאי הלימוד לבין פיתוח החשיבה. יש הטוענים, כי קיימת בהוראה דיכוטומיה בין הקניית ידע לבין פיתוח חשיבה.

דיכוטומיה זו מתייחסת לטענה, כי בהעדר ידע אין חומר לחשיבה. כיצד אם כן, ניתן לפתח חשיבה ובו זמנית גם להקנות ידע? האם אין הדבר הגיוני קודם להקנות ידע ואחר כך לפתח אתגרי חשיבה?

כנגד טענה זו, עולה טענה נגדית, הגורסת כי למידה משמעותית היוצרת הבנה, נבנית בעזרת מהלכי חשיבה של הלומד עצמו. מכאן, שעל ההוראה להתמקד ביצירת אתגרים המעוררים תהליכי  חשיבה, דרכם יוכלו התלמידים לקנות ידע וכישורי חשיבה בו- זמנית.

בשתי הגישות הללו, מונחות שתי הנחות שונות על אופני הלמידה והחשיבה.
הראשונה גורסת שכפי הנראה, ניתן ללמוד חומר לימוד- ידע כול שהוא, באופן פסיבי ולאחר שחומר זה נצבר ונשמר בזיכרון, ניתן להפעילו ביחס לאתגרי חשיבה שונים. כמו; לזהות ידע, להבין ידע, לארגן ידע באופן משמעותי, להסיק מסקנות, להכליל פרטים לכלל מושגים ורעיונות או לנתח מכלולים ולהבין את מרכיביהם וכדומה.
הגישה השנייה גורסת, שתהליך למידה המעורר חשיבה, בונה  משמעות לנלמד. ממהותו של מושג או רעיון בעל משמעות, שהוא מקושר לנתונים באופן מובחן ולמושגים ורעיונות כוללים. על כן,  הלומד בדרך זו, לומד לנתח ולהרכיב מחדש את חלקי הידע משום שתהליך הלמידה מעורר עניין בקשר שבין הדברים, בשאלות כמו, איך דברים פועלים? ואיך ניתן לגלות זאת?
בגישה הראשונה, הנחת המוצא, מעוגנת בשיעור יכולות הלומד להקשיב, לזכור ולארגן את הידע. גישה זו, משמרת את הדיכוטומיה השוררת בין תהליכי החשיבה של  הלומד לבין תפיסת החומר הנלמד. הידע כתוכן, קודם כול נרכש ולאחר מכן, כמצע, נעשות בו פעולות חשיבה.
מכאן, ברור גם הרציונאל  המאפיין את דרכי ההוראה בגישה זו. ידע חדש מוצג בפני התלמידים, רעיונות ותהליכים מסוכמים, מושגים וכללי פעולה מוגדרים ומודגמים על ידי המורה. תהליכים של פתרון בעיות מדגימים אסטרטגיות פעולה והתלמידים מצופים בתחילה, לקלוט, לזכור, לשנן ולתרגל ידע זה בכדי להפנימו ולאחר מכן, לבטא הבנה ויכולת בפתרון בעיות בנושא הלימוד.

הרצון להשיג הישגים ולמלא את דרישות תכניות הלימודים, מעודד לא אחת, סוג הוראה 'המעביר חומר לימודים' ברשימות נושאים, בזה אחר זה.(היה מי שכינה רשימה זו כרשימת מכולת).  בהוראה המעדיפה הספק בחומר הלימודים, אין עיכוב  על תהליכי למידה. תהליכים אשר בהם התלמידים מביעים דעות, פרשנות, הערכה או  שיפוט.  בגישה זו, עבודות עצמיות או שיעורי הבית, בולטים במשימות סיכום, חזרה ושינון חומר, במוקדים נבחרים בחומר הלימוד, הצפויים להופיע במבחנים.  לא אחת, חומר הלימוד חסר קישוריות מספקת ועל כן גם נעדר מובן ומשמעות. בדרך כלל, התלמידים צריכים לבצע את סגירת הפערים במשמעות החומר באופן עצמי. 

בגישה השנייה, הניסיון לבנות משמעות לנלמד, מלווה בעירור חשיבה אצל הלומד, מן הסוג הרלבנטי למושאי החשיבה הנלמדים. דרכי חשיבה בהם התלמידים מתנסים, מסייעים בבניית מושגים כוללים בתוך למידה של הבחנות הנדרשות בנושא.  בכיתה מתחוללת למידה עצמית מול מקורות, תצפיות,ניסויים ומשימות חשיבה שונות. כך, משימות לימוד מכוונות להבחין במאפיינים היוצרים דמיון או שוני בין פרטים, לזהות תופעות או אירועים בעלי משמעות ולנמק את בחירתם, וכד'. הנלמד מתרחש  כחקר ברובד פרטני ומעשי של תופעות או אירועים נחקרים, ונמשך גם לעבר משימות מעבר אל הרובד המושגי הכולל והמופשט.
ההוראה  מסוג זה, מכוונת לבנות קישור בין הפרטני לכולל, בין החלקים לשלם,  קישור בין שלמים כוללים, כמו; קשר בין מושגים, רעיונות ויחסים. אלה, יוצרים בהדרגה, מערכות הסבר המתקשרות לרשת משמעויות המקרבות את הבנת הלומד אל מבני הדעת של נושאי הלימוד.
בתוך חווית ההתנסות המחשבית, שמבצע כול אחד מן התלמידים, התלמיד לומד להתעניין, לפעול ולחקור, על פי ההגיונות של הדיסציפלינות השונות.  הידע אינו נמסר, אלא מתפתח בתוך תהליך של בניית משמעות לנלמד ובניית אסטרטגיות חשיבה מתאימות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

מנקודת מבט חינוכית אני כמהים לדעת, האם עולם הדעת של הלומד, מפתח כישורי חשיבה הפועלים ככלים יעילים בכול הֶקְשר? כלומר, האם התלמיד לומד לנתח , להסיק , להכליל,  להשוות, ויכול להשתמש בכישוריו בכדי לבצע פעולות בכול תחום ובכול נושא? או שמא, תהליכי הלמידה המפתחת חשיבה, הינם למעשה ריבוי מורכב. ריבוי המניח  תפיסה מבדלת, ביחס למשמעות המעשית של כישורי החשיבה, בנושאי הלימוד ותחומי הדעת הספציפיים.
 
לדוגמה, נחשוב, האם פיתוח היכולת לנתח ולהסיק מסקנות במתמטיקה דומה או שונה מתהליכי הניתוח של אירוע  היסטורי. לסירוגין, ניתן להקשות, האם תלמיד המבטא חשיבה יצירתית במדעים בהכרח יהיה יצירתי גם בלימודים הומניסטיים?!
או שמא, יתכן,  כי מריבוי התנסויות מפתחות חשיבה, נוצרים מרחבי דעת וחכמה גם יחד, המגבירים את אפשרויות החשיבה העצמית בפתרון בעיות חדשות או אף בהמצאתן.
 
כאשר ההוראה מכוונת לפתח חשיבה היא מספקת הזדמנויות ללומדים שונים להתנסות בתהליכי חשיבה בחומר הנלמד. אין זו משימה פשוטה או קלה. היא דורשת תכנון רב ומורכב והכנה רבה של משימות למידה וחשיבה אותם יבצעו תלמידים בשיעור, באמצעים מגוונים. התוצאה הראשונה והמיידית, היא ראשית כול שיח עם עמיתים ועם המורה. יש שאלות, יש גילויים ויש גם קשיים שיש לפתור. משימות הלמידה והחשיבה מאפשרות התמודדות מדורגת  עם ניתוח נתונים שונים בחומר הלימוד, ביצוע הבחנות שונות, ארגון תוצאות, יכולת הערכה ושיפוט הנלמד, יכולת קישור הנלמד לאירועים שונים, יכולת לפתור בעיות ולהציע פרשנות יצירתית לאירועים הנלמדים וכדומה.  כאשר החומר הנלמד בונה משמעות, הלומד למעשה, הופך את הנלמד לנכס  משל עצמו. הוא יודע להשתמש בידע, בכישורים ובמיומנויות שלמד  ולהעבירם לסיטואציות למידה ופעולה חדשות.

מבחן התוצאה אינו רק ציטוט הנלמד אלא ביטוי פעולות חשיבה בנושא הלימוד.

איך ניתן לממש הוראה מסוג זה ומה מעכב אותה?
 
במה מתאפיין נרטיב ההוראה המפתח חשיבה בנושאי הלימוד?
המונח, נרטיב הוראה , מבטא את תיאור אירועי ההוראה במילים. מחקרים המתייחסים לנרטיב ההוראה, ביקשו לאפיין סוגים של נרטיב הוראה, ביחס לגורמי חינוך שונים. כמו למשל, איזה סיפור מבטאת ההוראה ביחס לאופן בו נתפס חומר הלימודים על ידי המורה?  או איזה סיפור מבטאת ההוראה כאשר יש למורה עמדות המלוות את ההתייחסות לתלמידים מצטיינים, או לתלמידים מתקשים? וכדומה.

ג'.שוואב, שעסק בחקר הוראת מדעי הטבע, הציע הבחנה מעניינת בין נרטיב הוראה מסכם לנרטיב הוראה חוקר. הבחנה זו מהותית, להבנת הקושי שהוזכר לעיל, בתכנון הוראה,  המשלבת מהלכים לפיתוח חשיבה בהקניית ידע בנושאי לימוד.

מה מסתתר מאחורי ההבחנה של שני סוגי הוראה אלה? כיצד הבחנה זו קשורה לקישור שבין פיתוח החשיבה אצל הלומד לבין חקר נושא לימוד?
דרך העיסוק  העיוני במבנה המדעים, העלה שוואב  את האפשרות, לחקור את אופני החשיבה המאפיינים את החקר בתחומי הדעת השונים. לדעתו, חשיבת החקר הייחודית בכול תחום דעת, נובעת משיטות המחקר  ומתהליכי אימות השערות המחקר, בכול תחום. כך, ניתן למשל, להבחין בין מסע החקר של תופעת טבע בשיטות ביולוגיות לבין מסע חקר של אותה תופעת טבע, במונחים ושיטות מתחום הכימיה או הפיסיקה. נקודות המבט השונות בכול תחום דעת, מציעות דרכים שונות לפירוש התופעה. זאת משום שהן  משתמשות במושגים שונים, בהשערות שונות, בשיטות שונות של איסוף נתונים, במיומנויות  והגיונות חקר המפרשים תוצאות מחקר ומסקנות, באופנים נבדלים.

 תובנה זו מאפשרת לנו להבין, שמהלכי החקר המבקשים להבין פשר ומשמעות בתחום דעת אחד, אינם בהכרח דומים למהלכי החקר בתחום דעת שונה. כך, בתהליך הבנה של טקסט ספרותי, נשתמש בכלים מושגיים ובשיטות ניתוח שונות, מאשר  אלה הנדרשות בתהליך  הבנה של בעיה מתמטית. זאת, גם כאשר חלק מן הנתונים בתחומים אלה, יקבלו ייצוג בטקסטים, בטבלאות במפות, בסכמות או בגרפים.

התובנה כי ההיגיון המתמטי שונה מן ההיגיון הספרותי ופעולות החשיבה בשני ההקשרים יקבלו אופי שונה בכול תחום, מובילה ליישומים שונים של פיתוח חשיבה בתוך נושאי הלימוד.

לדוגמה, הקונפליקט שיתגלה בטקסט הספרותי מתגלה בשיטות חשיבה שונות מגילוי הסתירה בטיעונים המתמטיים.

ההבדל אי נו רק בתכנים שונים, אלא באופני חשיבה שונים במעשה החשיבה בכול תחום!

תפיסתו של שוואב את מבנה הדעת של הדיסציפלינות, כמבנה חושב בעל גיוון ושוני, מציעה אפוא, גישה דינאמית אל חומר הלימודים. לא רק כתוכן, אלא כידע המושג דרך שיטות חקר מסוימות.

הידע בכול תחום דעת, מיוצג  דרך שפה בעלת כללי חשיבה והגיונות, המקנים לתחום הדעת משמעות ייחודית.

מתפיסה זו של ידע, נוח יותר לחקור ולהבין, אילו תהליכים בונים חשיבה באופן רלבנטי לנושאי הלימוד. כמו למשל, אילו נתונים בונים מושגים כוללים, אילו אסטרטגיות חשיבה נדרשות בפתרון בעיות בכול תחום, אילו קריטריונים רלבנטיים לאילו השוואות, או באילו שיטות ומאילו תוצאות ניסוי, ניתן להסיק מסקנות בעלות תוקף. את אלה חייב המורה לקחת בחשבון בעת שיתכנן שיעורים מפתחי חשיבה בנושא הלימוד הספציפי. 

מהי משמעות הדברים להוראה בכיתה?
 ברובד הפדגוגי, נצטרך לחפש פרוצדורות המקשרות בין אופני החשיבה בכול תחום דעת למשמעות המושגים  והרעיונות הבונים הסבר לתופעות. בניית ההסבר הוא תהליך חשיבה. אילו כלי חשיבה יש לפתח בכדי לייצר משמעות לדברים , לתת להם הסבר!
 נחשוב על דוגמה;  בתהליך תכנון ההוראה של מושג  כמו "זיהום אויר", נזדקק להבהרה, ניתוח וזיהוי של אותם המרכיבים ודרכי הפעולה, הבונים מושג זה בתחום הדעת. תרגום ידע זה, להתנסויות למידה בחומרים ושיטות מדידה וחשיבה, המתאימים לגיל הלומד, יפתחו דרכי המשגה, עניין בחקר תופעות , יכולת זיהוי של סוגים שונים של התופעה ויכולות להבדילה מתופעות הדומות זו לזו, (כמו עשן או אובך  וערפל).
 תכנון מעשי של הוראה הבונה חשיבה, יכוון ליצור מרחבי התנסות מחשבתית המאפשרת זיהוי בעיות בתחום הנלמד, חיפוש אפשרויות לפתרון בעיות,  חיפוש קישור משמעותי של הנושא הנלמד לנושאים רלבנטיים לחיי הלומד וכדומה.
על כן, הסבת ההוראה לכיוון נרטיב החקר, עשויה ליצור מעורבות גבוהה יותר  של מורים בחשיבת חקר בתחום התמחותם. קישורה לידע התפתחותי של תלמידים בתחומי למידה וחשיבה יסייע לבחור פעילויות אשר תתאמנה לכול שלב התפתחות גילי. (כך למשל, תבחרנה משימות הדורשות עיבוד נושאים ברובד יותר מוחשי או יותר מופשט) 
 
האם ישנם אמצעי גישור בין חקר הידע הדיסציפלינארי לפיתוח החשיבה בנושאי הלימוד?
פיתוח החשיבה במדעי הטבע, יצר מסורת ארוכה של מחקר אשר ביקש לשלב בתוך ניסיונות ההוראה,  ידע וחשיבה דיסציפלינאריים לצד ידע פסיכולוגי  במגמה להעשיר, לייעל  ולשפר את ההוראה במדעים. לצד ניסיונות אלה, התפתחו במקביל אתגרים עיוניים הבוחנים מהי דעת? ובסמוך לכך, גם פותחו אמצעי הוראה והערכה המאפשרים את ייצוג הדעת.
אחד מנושאי המחקר הללו פותח על ידי נובק ועמיתיו, בחקר המיפוי המושגי.
בתחילה היווה המיפוי המושגי אמצעי לייצוג ההבנה של תלמידים בנושאי הלימוד במדעי הטבע. במהרה הפך כלי זה במהדורות שונות שלו, למרחב המפגיש את ההבנה וההיגיון של הלומד כפרט, בנושא דעת מסוים,  עם ההיגיון של המומחה המדעי המייצג  באופן שיטתי את ההסבר המושגי או הרעיוני מנקודת מבט דיסציפלינארית. (שיטתיות החשיבה בתחום דעת מסוים, מתחייבת מהסכמה בין קהילת החוקרים למה שמכונה הסבר או  הסברים בגישות שונות, בעלי תוקף.)
 השימוש במיפוי הדיסציפלינארי ככלי עזר לחשיפת  מבנהו ומורכבותו של חומר הלימודים, מזמן למורה אפשרויות  מעשיות רבות, לתכנון יעיל של הוראה מפתחת חשיבה.
ראשית הוא מזמן מפת אפשרויות של הסבר תופעות בתחום הנלמד, המיוצג באופן גראפי ומילולי. כך נותן המיפוי מבט-על, למכלול הנושא הנחקר. מאחר שהמיפוי חושף קשרים בין נתונים שונים לבין מערכות מושגים ורעיונות, הוא מאפשר להקיש לרובד הפדגוגי  תובנות על אפשרויות ארגון רצפים מחשבתיים היוצרים משמעות מהותית בנושא. מכאן ניתן לאתר מוקדי דיון הנפרשים לתת- נושאים בהם יש סדר הגיוני והם מעוררים עניין בתהליך הלמידה.     
המיפוי מאפשר למורה גמישות בפיתוח דרכי הסבר חלופיים וחשיבה, המותאמים לצרכי הלומדים השונים. זאת משום שהוא ממקם את הקשר בין משמעויות ואפשר מתוכו להגיע להסבר דברים מכיוונים שונים.
 מצד אחר,המיפוי גם יוצר בסיס רחב, ממנו ניתן להחליט מה כדאי  ללמד קודם ומה אחר כך, אם וכאשר, לוגוס המקצוע מחייב את הבנת א' לפני הבנת ב'. בכך תורם המיפוי לתהליכי דירוג של חומר הלימוד כחומר הנלמד בסדר הגיוני.
המיפוי מאפשר זיהוי מראש של בעיות הממקשות הבנה. למשל ניתן ללמוד ממנו אם נושא הלימוד מתבסס על ידע קודם הכרחי, או כישורים, או מיומנויות הנדרשים ללימוד הנושא נדון. כך ניתן להיערך לקראת זיהוי חסכים בידע קודם הנדרש כתנאי הכרחי ללימוד הנושא. מתוך כך ניתן  לספק חומרי עזר להשלמת ידע ולאפשר למי שזקוק לכך, לסגור פערים הישגיים ביעילות. כך למעשה יוצרים הזדמנויות ליותר תלמידים להתמודד עם התנסויות של למידה עצמית המפתחת חשיבה, בנושא הלימוד בכיתה.
כמו כן, מן המיפוי, ניתן לצפות מראש, בבעיות או קשיים הקשורים למורכבות ההסבר ולהבנת נושא הלימוד. מכאן ניתן להתכונן לדרכי הוראה/למידה חלופיים, מדורגים וכו'.
כאשר המיפוי חושף כיצד מושגים תיאורטיים מפוענחים דרך דרכי החקירה בתחום הדיסציפלינארי, מתבררות גם אפשרויות חקר הניתנות ליישום בהוראה ובלמידה. למשל: הכרת התהליכים אשר דרכם מוסקות מסקנות מניתוח נתונים, או, הכרת האמצעים השונים  דרכם נאספים נתונים מסוגים שונים. כמו: ע"י ניסוי, תצפית, ראיון, ניתוח מקורות טקסטואליים שונים, מדידות, הפניה לידע מתחומים אחרים בכדי ללמוד על מגמות משותפות, וכד'.  ידע זה מאפשר למורה ליזום, נושאי עניין,  להעלות בעיות הדורשות בחינה של פתרונות רב-כיווניים, לעורר דיון עם התלמידים ביחס למערך קריטריונים הרלבנטיים להערכת הפתרונות השונים, לפתח תהליכי שאילה המובילים לחיפוש הסברים  אפשריים לתופעות, וכדומה.

רעיונות נפוצים בשפת החינוך כמו: עבודות חקר, למידה פעלתנית, פיתוח לומד עצמאי, פיתוח הכושר להסביר, לפרט, לנמק, לתת דוגמאות רלוונטיות, היכולת לייצר ידע חדש, מקבלים דרך השימוש במיפוי, משמעות והקשר מסוימים המתאימים לנושא הלימוד. בהם, ניתן לבחון ולהעריך את תקפותם של מהלכי הלמידה והמסקנות המוסקות  על-ידי הלומד באופן הקשור גם לחשיבה של הלומד וגם לתחום הדעת הנלמד.
 
התנסויות החשיבה בהכשרת המורים
   המחקר הפסיכולוגי,  על מגוון התיאוריות, המושגים ושיטות המחקר המקובלות בו, מוביל למסקנות על אופי החשיבה, תהליכיה, התפתחותה, כישוריה וסגנונותיה. רעיונות ומושגים כוללים בפסיכולוגיה של החשיבה והלמידה, מאפשרים להבין תהליכי הנעה, כושרי חשיבה מופשטת, ביקורתית, יצירתית, רפלקטיבית ומטה –קוגניטיבית, על פרטיהם ואופני ביטויים המגוונים. הכשרת המורים חייבת אפוא, לכלול מסע היכרות עם כושרי החשיבה השונים, בדרך ההתנסות האישית.  הן בתכנים ניטראליים והן בנושאי לימוד בתחומי ההתמחות של המורים.
המיפוי ככלי מנווט הסבר, מאפשר למורה  לתאם בין משמעות חומר הלימודים מבחינה דיסציפלינארית לבין משמעותו מן ההיבט הפסיכולוגי של הלמידה והחשיבה. כלל  זה יכול לחול בתהליך ההוראה של תלמידים וגם בתהליך הלמידה וההכשרה המקצועית של המורים. הגישור בין ידע פסיכולוגי המסייע בפיתוח החשיבה לידע דיסציפלינארי, יכול לתת  למורים מענה מקצועי, בעזרתו יוכלו לתכנן מהלכי הוראה מפתחת חשיבה. בתוך התנסות זו, יכולה לצמוח למידה עצמית, החוקרת את מהותו של נרטיב ההוראה בו פועלים,  את יעילותו והתאמתו למטרות  החינוך. 

 הערות:
למתעניינים בגישתו של ג'. שוואב, ראו:
1.

Schwab, J. J. (1964). Problems  Topics & Issues. Ed. Stanley  Elam. In Education and the Structure of Knowledge . Chicago. Rand McNally and Company.
2.Schwab, J. J. (1966). The Teaching of  Science as Inquiry. Harvard  University Press. Cambridge, Massachusetts.

שני מאמרים מעניינים בנושאי חשיבה:
 

3.Brady, Marion: Cover the Material–Or Teach Students to Think?: Educational Leadership, v65 n5 p64-67 Feb 2008
4. Llewellyn, Douglas;  Johnson, Scott: Teaching Science through a Systems Approach, Science Scope, v31 n9 p21-26 Jul 2008

 באתר הבא תמצאו מידע מעניין אודות נובק  ומושג המיפוי והשימוש הרחב הנובע ממנו:

5.Novak, J.D. Canas, A.J.:The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them. Florida Institute for Human and Machine Cognition

Pensacola Fl, 32502.  www.ihmc.us

.על מקום המיפוי בהכשרת מורים ורכזי מקצוע, ראו:
 קדרוני,מ. סער,ז.(מעריכה):הוראה לומדת – קריאת מצב. עמ' 15 – 20, 157– 163. הוצאת המרכז הארצי להוראה בכיתה הטרוגנית ולפיתוח מנהיגות חינוכית. מכללת בית ברל. 1999.
 
 

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

 • עמית  ביום אפריל 10, 2009 בשעה 6:21 pm

  ל"חנך לחשיבה" באופן די מעמיק ואינטנסיבי – אני חייב לציין שיצאתי מאוכזב מגישות רבות לנושא – כולל זו של שוואב. תחושתי היתה, במיוחד בהקשר של הוראת מדעים, שהתאוריה אולי מעניינת, אבל היא אינה מעשית במובן שהיא אינה תופסת נכון את תהליך הלמידה.
  במילים אחרות – למרות השינוי התפיסתי בין "להעביר את החומר" לבין "ללמד לחשוב" – עדיין מה שנמצא במרכז הוא חומר הלימוד ולא התלמיד הלומד. מנסים לעצב את החומר כך שלימודו יעודד חשיבה. אני מוצא את הגישה הזו לוקה ביסודה.

  בעוונותי די התייאשתי מלהמשיך בכיוון הזה באופן רציני, אבל דווקא ספר מעולה שקראתי לא מזמן בהקשר אחר מתקשר לנושא.
  אני מתכוון לספר של מיייקל פולאני "ידע אישי". זהו ספר פילוסופיה של המדע למעשה – אבל הוא בדיוק עושה את המעבר מהסתכלות על המדע כגוף ידע אובייקטיבי (שצריך ללמוד אותו או לייצר אותו) ל הסתכלות אחרת – דרך העיניים של המדען.
  בסופו של דבר מה שנכון הוא מה שאנחנו מאמינים לגביו שהוא נכון. מה שאנחנו מוכנים לקום ולהגן עליו ולהשקיע מאמצים רבים לביסוסו.
  אני חושב שהמעבר הזו נחוץ גם בהוראת החשיבה.
  התלמיד במרכז. לא החומר.

 • סתם אחד  ביום אפריל 11, 2009 בשעה 1:38 am

  אנא סלחי לי שאני מביע דעה באופן ישיר, בלי שאהיה מורה או בורג אחר במערכת ההוראה (הנקראת לרוב, בטעות, מערכת החינוך), וסלחי לי שאני מביע דעה בלי להתעמק במאמרך עד סופו (צריך להזכיר את דבריו של ברנרד שו על הביצה?).

  כל הדיון נראה לי מופרך מעיקרו, זאת אומרת כבר מנקודת המוצא שלו שהצגת כך:

  "יש הטוענים, כי קיימת בהוראה דיכוטומיה בין הקניית ידע לבין פיתוח חשיבה.

  "דיכוטומיה זו מתייחסת לטענה, כי בהעדר ידע אין חומר לחשיבה. כיצד אם כן, ניתן לפתח חשיבה ובו זמנית גם להקנות ידע? האם אין הדבר הגיוני קודם להקנות ידע ואחר כך לפתח אתגרי חשיבה?

  "כנגד טענה זו, עולה טענה נגדית, הגורסת כי למידה משמעותית היוצרת הבנה, נבנית בעזרת מהלכי חשיבה של הלומד עצמו. מכאן, שעל ההוראה להתמקד ביצירת אתגרים המעוררים תהליכי חשיבה, דרכם יוכלו התלמידים לקנות ידע וכישורי חשיבה בו- זמנית."

  עד כאן הציטוט.

  ראשית, יש הבדל בין ידע למידע. חוסר ההבחנה ביניהם מרוקן את הדיון מתוכן משמעותי.

  שנית, אין ידע בלי חשיבה, ואין חשיבה (במובן המערבי, לא במובן של המיסטיקה של המזרח הרחוק) בלי ידע כלשהו. כל הרעיון של "אחר כך" הוא חסר שחר.

  ההפרדה בין ידע לחשיבה, במיוחד ההתמקדות בחשיבה כנושא לעצמו, היא אבסורדית גם בבית הספר וגם במכללה למורים.

  אני יכול להרחיב, ולהעמיק, ולהסביר מדוע הרבה מהמשך הדיון במאמרך הוא מופרך, במידה רבה בגלל ההפרדה הזאת, אבל השעה מאוחרת ואינני יודע אם מישהו באמת יתעניין.

  הרי לא במקרה הגיעו תוצאות ההוראה בבתי הספר למצב שהגיעו.

 • מרים  ביום אפריל 11, 2009 בשעה 9:39 am

  שלום עמית
  ברוך הבא
  רציתי להסב את תשומת ליבך כי אין במאמרי העדפה של "חומר לימודים במרכז" אלא ניסיון לעורר מודעות לעניין שהמאמצים להדגיש את חומר הלימודים באופן פחות משמעותי אינם משיגים תוצאות לטווח ארוך ודבר לא נטמע בהשכלת התלמיד או באופני החשיבה שלו. גם הגישה השמה לכאורה תלמיד במרכז עשויה להגיע לתוצאות דומות משום שההוראה עשויה לגלוש למהלכים אסוציאטיביים ללא כול קשר לפיתוח בגיונות הדעת לסוגיה.
  במילים פשוטות חשוב לעורר דיון אודות הדרכים בהם יש היגיון בפיתוח הוראה היוצרת משמעות
  מגישה כזו עשויים תלמידים לא רק להתעניין בדעת ואולי לתרום לפיתוחה אלא גם ללמוד לקבל החלטות נבונות כאזרחים.

 • מרים  ביום אפריל 11, 2009 בשעה 9:51 am

  שלום לך המגיב השני
  תודה על תשומת לבך למאמר
  קראתי את תגובתך בעיון ועד הסוף
  אני מסכימה עם דעתך ב100%
  את הציטוטים שציטטת גם אני ציטטתי ואין הם דעתי אלא לצורך הביקורת, טיעונים אלה שירתו את מטרתי.
  ביקשתי דווקא להדגיש כי הוראה המצפה שתלמידים ישבו פסיביים יזכרו ישננו ויחזירו את המילים במבחנים לא תביא שמחה ולא תועלת
  ביקשתי לטעון כי נרטיבים מסכמים שאינם מעוררים ומפתחים חשיבה יוצרים תלמידים אדישים למתרחש.
  המלצתי לבחון את ההגיונות השונים שיש במבני דעת שונים וכן בצורך להתחשב בהם כאשר באים לפתח חשיבה.
  יש הטוענים במחקרי החשיבה כי אפשר לתרגל מיומנויות חשיבה לכאורה ללא קשר מהותי לתוכן. בדרך כלל נעשה הדבר סביב סיטואציה מילולית או ויזואלית בה יש בעיה שיש לפתור. (ראה תרגול לקראת מבחני אינטלגנציה למיניהם)
  לדעתי במערכת החינוך יש להגביר מהלכים של פיתוח חשיבה בתוך תחומי הדעת השונים והראתי על קצה המזלג אפשרויות לעשות זאת. תודה על הערותיך

 • סתם אחד  ביום אפריל 11, 2009 בשעה 12:28 pm

  א

  "יש הטוענים במחקרי החשיבה כי אפשר לתרגל מיומנויות חשיבה לכאורה ללא קשר מהותי לתוכן. בדרך כלל נעשה הדבר סביב סיטואציה מילולית או ויזואלית בה יש בעיה שיש לפתור"

  האם לא ברורה הפרדוקסיות של הטענה?
  ה"סיטואציה מילולית או ויזואלית בה יש בעיה שיש לפתור" היא התוכן המהותי של "חשיבה לכאורה ללא קשר מהותי לתוכן".
  חשיבה ללא תוכן נובעת משאלה ללא שאלה.

  ב

  "לבחון את ההגיונות השונים שיש במבני דעת שונים" הוא החומר של תורת ההגיון (במובן הרחב, לא רק הלוגיקה הפורמלית) מצד אחד, ושל הפסיכולוגיה (הקוגניטיבית, אני חושב) מצד שני. נושאים אקדמיים מעניינים מאד, אבל, אני חושש, לא כל כך מועילים בכיתה.

  ג

  "במערכת החינוך יש להגביר מהלכים של פיתוח חשיבה בתוך תחומי הדעת השונים"

  ההפרדה בין "מהלכים של פיתוח חשיבה" לבין לימוד "תחומי הדעת השונים", בין אם היא הפרדה בפועל במהלך הלימוד, ובין אם היא הפרדה מחשבתית בהסתכלות על ההוראה (שתתבטא בהפרדה בלימוד בפועל), היא היא הבעיה של ההוראה.

  ***

  כבר הסכמת כי אין ידע בלי חשיבה, ואין חשיבה בלי ידע.

  וברור לי כי את יודעת כי תהליכי החשיבה הפנימיים שונים מאדם לאדם.

  החשיבה הפנימית, האינטואיטיבית – וזו החשיבה האמיתית – שונה מאדם לאדם, גם כאשר הם חושבים על אותו דבר עצמו. אני חושב שרוב האנשים אינם מבינים איך הם עצמם חושבים, ועוד פחות איך אחרים חושבים.

  כל הנסיונות לפתח חשיבה שראיתי (לא רבים, אני מודה) התגלגלו למשהו כמו "שיטה", או "דרך", שהם לא חשיבה אמיתית. ספק אם ישנה שיטה או דרך ללמד חשיבה פנימית. אפשר רק לתרגל את החשיבה הפנימית האישית בתנאים שבהם היא נדרשת.

  המסקנה היא כי את החשיבה לומדים דרך אגב, בתוך כל תחום ידע, כאשר מנסים להבין את מה שלומדים, כשנדרשים להבין את מה שלומדים, ולעשות משהו במה שלומדים. זה הכל — אבל בעיה גדולה לעצמה.
  ועד כמה שנדמה לי שאני רואה — לא פתורה.

 • סתם אחד  ביום אפריל 11, 2009 בשעה 12:38 pm

  בהתנצלות על שתגובתי היתה ל"פוסט" אחד:

  עכשיו אקרא גם דברים קודמים שכתבת, ואם יתברר כי בנטייתי לווכחנות אמרתי דברים ידועים ומוסכמים, אתנצל ללא בושה.

  כתבתי מתוך ההרגשה שמערכת ההוראה חולה מאד, ואיננה יודעת לרפא את עצמה.

 • עמית  ביום אפריל 12, 2009 בשעה 9:03 am

  אולי בגלל השעה המאוחרת לא בטוח שהבנתי את התגובה שלך לעומקה.
  לעומת זאת בלט לי בתגובה משפט אחד, שאני חושב שהוא מקור ההבדל בדעותינו.
  כתבת: "משום שההוראה עשויה לגלוש למהלכים אסוציאטיביים ללא כול קשר לפיתוח בגיונות הדעת לסוגיה"

  ואני חושב, מוטב שיקרו להם אותם מהלכים אסוציאטיביים של התלמיד, ומוטב שהוא ירגיש נוח ובטוח לבטא אותם ולהביע אותם בקול רם או בצורה מובחנת אחרת, מילולית או לא, ומוטב שיהיו בסביבה תלמידים נוספים ואולי אף מורה, שידעו לשאול שאלות על אותם מהלכים אסוציאטיביים, ולראות בהם הזדמנות ליצור ולבטא עוד מהלכים אסוציאטיביים משל עצמם. וראוי שבסוף התהליך ינסה המורה לשחזר אותו ולשקף את אבחנותיו לכיתה, אם הילדים הם בגיל המתאים.
  כך לומדים לחשוב הכי טוב.

  אני לא חושב שחשיבה "הגיונית" כזו או אחרת נמצאת במקום נעלה יותר מהחשיבה האסוציאטיבית של התלמידים. אם עסקינן בפיתוח חשיבה, מוטב לאמן את החשיבה שכבר קיימת, ולפתח אותה ולכוון אותה (ובשביל זה צריך לתת לה לקרות).
  החשיבה ההגיונית ועקרונות הלוגיקה יגיעו מעצמם.

 • עמית  ביום אפריל 12, 2009 בשעה 9:08 am

  אולי עוד אפקט של העייפות, אני מגלה שאני ו"סתם אחד" חושבים כמעט אותו דבר. יכול להיות?

 • מרים  ביום אפריל 12, 2009 בשעה 11:04 am

  השיח הזה מעניין ביותר
  אינני מתכוונת חס וחלילה לגנות סוג מסויים של חשיבה ואסוציאטיביות ברוכה מאוד בעיקר כשנמצא קשר מהותי או מתפתח דרך דיאלוג קשר מהותי.
  הערתי במאמרי אפשרות לשבח את מערך אפשרויות הניווט של המורה בהוראה ובדיאלוג עם תלמידים. צברתי שעות תצפית בשיעורים שעוברות עשרות אלפים
  ומה מצאתי (בעיקר כאשר מורים מדברים במשך רוב השיעור?
  לפעמים הם לא מבינים כלל את האסוציאציות של התלמיד לפעמים אינם מוצאים קישור לפעמים בעצמם מעלים אסוציאציה שאינה במוקד העניין ואינה חשובה ותלמידים יוצאים מן השיעור ולא מבינים מה קרה להם
  אבל במבחן חייבים לצטט משהו שנמסר.
  על כך דעתי חלוקה
  ובמקום זאת, הצעתי לפתוח אפשרויות, לגוון. אאבל עם כיוון ומהות המובילים לדעת וחכמה
  זה הכול
  וככול שהתלמיד יהיה יותר עצמאי ויותר ביקורתי ויותר יצירתי ייטב לכולנו
  הדברים מורכבים
  אני משתדלת להסביר אבל תמיד דיאלוג טוב יותר
  תודות רבות עמית על השיח

 • עמית  ביום אפריל 12, 2009 בשעה 4:35 pm

  השיח הזה מעניין גם אותי וגם מעורר בי געגועים וזכרונות לעבודתי כמחנך.
  אמנם לא צפיתי בעשרות אלפי שעות של שיעורים, אלא צברתי בעצמי כמה מאות כאלה, אולי אלפים בודדים – אבל מנסיוני האישי גיליתי שככל שאני מדבר פחות התלמידים מבינים יותר. ככל שאני מדבר פחות, אני מקשיב יותר. כשאני שואל שאלות אנשים חושבים, כשאני נותן תשובות, אנשים מאבדים את הקשב ומתחילים את המרוץ ללזכור ולסכם כל מילה – לא דרך טובה ללמוד לחשוב. לא דרך טובה ללמוד בכלל הייתי מוסיף.

  אני מסכים איתך – מורים נוטים שלא להבין אסוציאציות של תלמידים – אולי כי הם באים עם תשובות מוכנות מראש, ואין להם סבלנות לראות את הילדים מעלים רעיונות שגויים. אבל בהוראת החשיבה אין רעיונות שגויים. ישנה הדרך המרתקת שנמתחת מהאסוציאציות הראשוניות אל הבנת החומר וידיעת "התשובות".

  מעבר לזה הרעיון של לעשות מבחן בשיעור שמטרתו פיתוח החשיבה מעורר בי חלחלה קלה. מקווה שלא אליו כיוונת, אלא לדרך הסטנדרטית והבעייתית בה מורים בוחנים את תלמידיהם.

 • מרים  ביום אפריל 14, 2009 בשעה 12:24 am

  שלום עמית
  לדעתי, דרך ההוראה שלך היא הדרך הראויה המצליחה לפתח חשיבה וגם עניין
  זו עבודה שעיקרה תהליך של דיאלוג מפתח
  שיש בו אמון וכבוד הדדי
  מתנצלת על החזרה לשוואב, אבל
  שוואב כתב על נושא זה מאמר מרתק בשם
  "ארוס וחינוך"
  מכיר?

 • עמית  ביום אפריל 22, 2009 בשעה 8:05 am

  (אני מוצף בעבודה, ואיכשהו, ברגע שהפוסט לא הופיע ברשימת החדשים הוא גם נשמט מזכרוני)

  תודה על המחמאה. לצערי אני כבר לא מלמד הרבה (מעבר ללמד את הבת שלי, אבל זה לא נחשב כנראה)

  אינני מכיר את ארוס וחינוך. הסתכלתי עליו באמאזון והוספתי לרשימה. מתישהו אגיע לזה. תודה על ההמלצה.

 • אריה ק  ביום אפריל 28, 2009 בשעה 12:27 pm

  מרים שלום,
  המאמר חשוב ביותר. העברתי גם לעמיתים וגם לסטודנטים.
  אני עוסק רבות בנושא הדיאלוג ורוצה לשתף אותך בתובנות שקלטתי לאחרונה מידידי, פרופ' אייל נווה (פירסם על כך גם בספר האחרון שנערך על ידי פרופ' נמרוד אלוני – דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי, המאמר האחרון).
  נווה טוען כי הדיאלוג כמעט לא יכול להתקיים. מורה טוב מאד, מבריק לא יכול להיות כמעט, לדבריו, דיאלוגי.
  מורה בינוני מנהל דיאלוג שאינו דיאלוגי
  ושיתופיות יתר (ע"ע הדמוקרטיים) אינה מלמדת לדבריו כמעט דבר מובנה ושיטתי.
  אני כותב על כך כעת ואשמח לשתפך בעתיד.
  אני מודה לך על הבלוג החשוב שלך.

 • ספרא ארנון  ביום ספטמבר 26, 2009 בשעה 2:42 pm

  האם תוכלי גם לתת דוגמאות

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: